Η ομάδα της καμπάνιας και οι επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν, συμβάλλουν στην αναγνώριση της σημαντικότητας της επιχειρηματικής διπλωματίας

Η επιχειρηματική διπλωματία είναι η εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών και η προσπάθεια διεύρυνσης των σχέσεων της επιχείρησης με κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που υπάρχουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική της απόδοση και την προσπάθεια διεθνοποίησης της.

Η επιχειρηματική διπλωματία δηλαδή αποτελεί ένα εργαλείο μετριασμού του γεωπολιτικού και εμπορικού κινδύνου στον παγκόσμιο χάρτη.

H υιοθέτηση τακτικών διαπραγμάτευσης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι διαδεδομένη, ούτε υπάρχει σαφής πολιτική για την εφαρμογή τους. Για αυτόν τον λόγο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Δάφνης Γρηγοριάδη, Οικονομικής Αναλύτριας η καμπάνια SME’s Diplomacy Greece. “Πρέπει να δούμε την διπλωματία ως ένα εργαλείο ενδυνάμωσης των ΜμΕ διότι η εξωστρέφεια αρχίζει εκ των έσω.” δήλωσε.

H καμπάνια SME’s Diplomacy Greece εστιάζει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) καθώς έρχονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερα προβλήματα συγκριτικά με τις πολυεθνικές εταιρείες όταν προσπαθούν να εισέλθουν σε νέες αγορές, λόγω του μεγέθους τους αλλά και εξαιτίας περιορισμένων πόρων και γνώσεων για την εκτέλεση της επιχειρηματικής διπλωματίας.

Η ομάδα της καμπάνιας μαζί με τις επιχειρήσεις που την υποστηρίζουν, συμβάλλουν στην ενημέρωση του πληθυσμού για την αναγνώριση της σημαντικότητας της επιχειρηματικής διπλωματίας και την παρακίνηση των επιχειρήσεων – ειδικά των μικρομεσαίων – να υιοθετήσουν τακτικές διαπραγμάτευσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρηματικές συμφωνίες, να προβλεφθούν πιθανές συγκρούσεις, να διατηρηθεί η φήμη και η εικόνα των εταιρειών, ώστε να δημιουργήσουν μακροπρόθεσμες συνεργασίες.

Η επιχειρηματική διπλωματία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, βοηθώντας να οριστούν οι ενέργειες των επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η διεθνής συμφωνία του 2015 για ένα σύνολο στόχων SDG’s ήταν ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα, η εφαρμογή της όμως εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Η υιοθέτηση των στόχων, δεν συνοδεύτηκε από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τρόπο διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων εφαρμογών ή τον τρόπο υλοποίησής τους. Έτσι, αναδεικνύεται ακόμη περισσότερο η σημαντικότητα της επιχειρηματικής διπλωματίας.