Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομικής Διπλωματίας

Το Διπλωματικό Συμβούλιο υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομικής Διπλωματίας όπως ορίζεται στο έγγραφο θέσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Διπλωματίας που δημοσιεύτηκε από το EuroChambres. Το ακόλουθο κείμενο παρουσιάζει αποσπάσματα από το έγγραφο του EuroChambres.

Περίληψη των κυριότερων σημείων

Η ανάγκη ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία προκύπτει από τον χαμηλό αριθμό ΜμΕ της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές, τις αυξανόμενες ευκαιρίες αγοράς στις αναδυόμενες οικονομίες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες κατά την εξαγωγή, τις επενδύσεις και τις ελλείψεις στη θεσμική αρχιτεκτονική για να υποστηρίξει τη διεθνοποίηση των ΜμΕ.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διπλωματία θα πρέπει να προσανατολιστεί στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της εμπορικής προώθησης, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών και μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει να βασίζεται όχι μόνο σε σαφώς καθορισμένες αρχές που πρέπει να τηρούνται ταυτόχρονα, αλλά θα πρέπει επίσης να αξιοποιεί και να βελτιώνει τις ανταλλαγές μεταξύ των ακόλουθων τομέων επιχειρηματικής υποστήριξης: Advocacy & Visibility, Market intelligence και υπηρεσίες πρόσβασης στην αγορά.

Η πλατφόρμα συντονισμού για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ προς την Ασία αποτελεί για τους EUROCHAMBRES ένα πρακτικό εργαλείο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οικονομικής διπλωματίας. Θα βελτιώσει τις ανταλλαγές μεταξύ οικονομικών παραγόντων στην Ευρώπη και την Ασία και μπορεί να υποστηρίξει διαδικασίες πολιτικής.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της καλούνται να πραγματοποιήσουν ευρείες διαβουλεύσεις και να αναπτύξουν από κοινού τη στρατηγική για την ευρωπαϊκή οικονομική διπλωματία. Τα θεσμικά όργανα, οι διαδικασίες και οι πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα για να προσαρμοστούν σε αυτό το όραμα. Θα πρέπει να οργανώνονται συχνοί διαρθρωμένοι διάλογοι μεταξύ διπλωματών της ΕΕ και άλλων αξιωματούχων που εργάζονται στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων αφενός και επιχειρηματικών διαμεσολαβητικών οργανώσεων αφετέρου, σε τρίτες χώρες, σε κράτη μέλη και στις Βρυξέλλες.

Πηγή:

Αποσπάσματα από το diplomatic-council.org