Επιχειρηματική Διπλωματία vs Γεωπολιτική Αβεβαιότητα: Πώς Μπορεί να Βοηθήσει στις Οικονομικές Συμφωνίες

Η σύγχρονη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει ρίξει πρόκληση στον τρόπο που οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Από την προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η επιχειρηματική διπλωματία αναδεικνύεται ως ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και τη διασφάλιση οικονομικής ευημερίας στο μακροπρόθεσμο.

Η οικονομική ολοκλήρωση της ΕΕ βρίσκεται σε σταθερά θεμέλια, αλλά οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες εξακολουθούν να αποτελούν πρόκληση.

Η οικονομική, νομισματική και ρυθμιστική ευθυγράμμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόμη δυσκολότερη λόγω των αυξανόμενων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων αλλά και των διαχρονικών ευρωπαϊκών προβλημάτων (γήρανση πληθυσμού, χαμηλή ανταγωνιστικότητα, βιαστική πράσινη μετάβαση). Είναι απαραίτητη η συνεχής προσπάθεια για σύγκλιση στους τομείς αυτούς, ιδιαίτερα υπό την πίεση της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η  Ε.Ε έχει δείξει την αξία της στις δύσκολες στιγμές, όπως με τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι ευρωεκλογές θα καθορίσουν την οικονομική πολιτική της Ε.Ε σε μια κρίσιμη στιγμή όπου παρατηρείται πτώση άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρώπη. Επιπλέον, θα καθορίσουν την εμπορική πολιτική, η οποία αυτή τη στιγμή εστιάζει περισσότερο στη λήψη προστατευτικών μέτρων (επιβολή φόρων/ελέγχων σε μη ευρωπαϊκά προϊόντα). Η Ε.Ε πρέπει να μεταβεί από αυτή την αμυντική σε μια πιο “επιθετική” εμπορική πολιτική για είναι ανταγωνιστική.

Σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, παρατηρείται αύξηση διμερών οικονομικών συμφωνιών καθώς αλλάζουν οι γεωοικονομικές συμμαχίες. Σημαντικό εργαλείο για την εξισορρόπηση των οικονομικών ανισοτήτων είναι η επιχειρηματική διπλωματία, με την δημιουργία μακροπρόθεσμων συνεργασιών, ιδίως μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιχειρηματική διπλωματία αναδεικνύεται ως μέσο για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης των διαπραγματεύσεων και της διευκόλυνσης των επενδύσεων. Οι επιχειρήσεις στην ΕΕ πρέπει να εστιάσουν στη διαμόρφωση μιας επιθετικής προσέγγισης στη διεθνή αγορά. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση της επιχειρηματικής διπλωματίας για την προώθηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και τη διαμόρφωση ευνοϊκών εμπορικών συμφωνιών.