Επιχειρηματική Διπλωματία

Η επιχειρηματική διπλωματία είναι η εφαρμογή μακροπρόθεσμων στρατηγικών και η προσπάθεια διεύρυνσης των σχέσεων της επιχείρησης με κυβερνήσεις και τοπικές κοινότητες, με στόχο τον περιορισμό των κινδύνων που υπάρχουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική της απόδοση και την προσπάθεια διεθνοποίησης της.

5 τύποι επιχειρηματικής διπλωματίας

Διπλωματία σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο

Η εφαρμογή διπλωματικών πρακτικών στο εσωτερικό μιας επιχείρησης συμβάλει στη  αποτελεσματικότερη λειτουργία της και κατ’ επέκταση βελτιώνει την  οικονομική της απόδοση.

Η αρμονία των εργασιακών σχέσεων και η αποφυγή συγκρούσεων είναι ένα ακόμη ζήτημα στο οποίο επικεντρώνεται η διπλωματία σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο.

Mπορεί να λειτουργήσει επίσης ως εργαλείο για την εφαρμογή της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, βοηθώντας να οριστούν οι ενέργειες των επιχειρήσεων που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων.

Διπλωματία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Με δεδομένο ότι είναι χαμηλός ο αριθμός των ΜμΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς αγορές και επομένως δεν είναι εξοικειωμένες με τον τρόπο που διαπραγματεύονται οι μεγάλες εταιρείες πολυεθνικής εμβέλειας, αναδεικνύεται η ανάγκη εκπαίδευσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τα εργαλεία της διπλωματίας.

Σκοπός είναι να βελτιώσουν την διαπραγματευτική τους ικανότητα τόσο στις μεταξύ τους συμφωνίες αλλά και για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν άνοιγμα στον παγκόσμιο χάρτη.  

Διπλωματία πολυεθνικών επιχειρήσεων

Από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις απαιτείται διπλωματικός χειρισμός για να καλλιεργήσουν σχέσεις με άλλους διεθνείς παράγοντες αλλά και για να γίνουν ανταγωνιστικότερες.

Οι  πολυεθνικές επιχειρήσεις  θεωρούν  ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να βλέπουν τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους της εταιρείας όταν συναντιόνται με εξωτερικούς φορείς.

Ωστόσο, δεν διαθέτουν επίσημη πολιτική για την επιχειρηματική διπλωματία. Μια άλλη άποψη που επικρατεί είναι ότι  οι  εταιρείες με πολυεθνική εμβέλεια μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, να τροποποιήσουν τις ισχύουσες νομοθεσίες προς όφελος του επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθιστώντας έτσι την γνώση τακτικών οικονομικής διπλωματίας απαραίτητο συστατικό.

Διπλωματία μεταξύ επιχειρήσεων- κρατικών φορέων

Παραδοσιακά, η διπλωματία εξαρτάται από τις κυβερνήσεις ως βασικούς παράγοντες που  εκπροσωπούν και προωθούν τη χώρα στο εξωτερικό.

Ο επιχειρηματικός κόσμος, αναγνωρίζει ευρέως ότι  οι πολιτικές που ακολουθεί μια επιχείρηση εξαρτώνται άμεσα από το θεσμικό περιβάλλον.

Η διαπραγμάτευση μεταξύ επιχειρήσεων-φορέων επικεντρώνεται στην εξισορρόπηση των αναγκών της αγοράς με τις  εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.  

Διπλωματία και νεοφυείς επιχειρήσεις

Έχει αποδειχθεί από ακαδημαϊκές έρευνες, πώς οι νεοσύστατες επιχειρήσεις  προσαρμόζονται γρηγορότερα στις  τάσεις της εκάστοτε εποχής.

Είναι επίσης ευκολότερο να αναθεωρήσουν πολιτικές που ακολουθούν, συγκριτικά με  επιχειρήσεις  οι οποίες βρίσκονται δεκαετίες στον κλάδο.

Η χρήση διπλωματικών τακτικών σε start ups, θα οδηγήσει στην γρηγορότερη διάδοση της διπλωματίας στον χώρο των επιχειρήσεων.

Επιπλέον, η υιοθέτηση της διπλωματίας από νεοιδρυθήσες εταιρείες θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, και θα τις βοηθήσει να αποκτήσουν μερίδιο στην αγορά. 

H επιχειρηματική διπλωματία στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προκειμένου oι επιχειρήσεις  να συμβάλουν στην υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για  την επίτευξη των στόχων  της βιώσιμης ανάπτυξης (το οικονομικό μοντέλο που στηρίζεται στους τρείς πυλώνες (Ε)nvironmental (S)ocial (G)overnance), απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες.  

Οι εμπορικοί αντιπρόσωποι των εταιρειών οφείλουν να διασφαλίσουν την επωφελή συμμετοχή της επιχείρησης  στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

O ΟΗΕ εξέλιξε την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης καθορίζοντας 17 συγκεκριμένους στόχους (S)ustainable (D)eveloplment (G)oals  και 169 συνδεόμενους σκοπούς με αυτούς τους στόχους, oι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν έως το 2030. 

Οι διαφορετικοί στόχοι  SDG’s επηρεάζουν τους στόχους μιας επιχείρησης, την αλυσίδα εφοδιασμού της, τις επενδυτικές της αποφάσεις.

Για την εξισορρόπηση  των στρατηγικών στόχων  μιας επιχείρησης με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες, απαιτούνται  διαβουλεύσεις εντός και εκτός της εταιρείας ώστε οι επιχειρήσεις:

1. Να λειτουργούν υπεύθυνα.

2. Να αναλάβουν δράσεις προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

3. Να καταγράφουν ετησίως την πρόοδο τους ως προς την εναρμόνιση τους με τους τρείς πυλώνες της βιωσιμότητας.

Η διεθνής συμφωνία του 2015  για ένα σύνολο στόχων SDG’s ήταν ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα,  η εφαρμογή της όμως  εξακολουθεί να αποτελεί  πρόκληση.

Διότι η υιοθέτηση των στόχων  δεν συνοδεύτηκε από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον τρόπο διαπραγμάτευσης των συγκεκριμένων εφαρμογών ή τον τρόπο υλοποίησής τους.

Η εκπλήρωση των SDG’s  απαιτεί πολλαπλές συμφωνίες σχετικά με τις πολιτικές εφαρμογής, τις στρατηγικές και τις δράσεις τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο και σε πολλούς τομείς της οικονομίας και σε πολλές πτυχές της κοινωνίας.